ლიფტები და ესკალატორები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყველა სამშენებლო ოპერაციებში.ლიფტის მონტაჟის ხარისხი  უმეტეს წილად განსაზღვრავს  შენობის საიმედოობას. Elevatorsworld ლიფტები  დაპროექტებული და აგებულია ისე, რომ იგი იყოს ყველაზე ეფექტური, ეკონომიური და უსაფრთხო, მიუხედავად კლიენტებისა და მომხმარებლის მოთხოვნისა .

ჩვენი სპეციალისტები ახორციელებენ ლიფტებისა და ესკალატორების მონტაჟს უმაღლეს პროფესიულ დონეზე. პროექტის  ყველა ეტაპზე, წარმოება, მონტაჟი და ექსპლუატაციაში შესვლა სრულად აკმაყოფილებს TS 10922 EN 81-1 (“Требования безопасности к кон-струкции и установке лифтов. Часть 1. Лифты электрические”) и EN 81-2 (“Требования безопасности кконструкции и установке лифтов. Часть 2. Лифты гидравлические”), ასევე,  სხვა სტანდარტებსა და მითითებებს მათთან ასოცირებულს. ყველა მოთხოვნა მკაცრად კონტროლდება და   უნაკლოდ მუშაობს პრაქტიკაში.

 106 vizyon.com 106                                               

107 vizyon.com 107

Facebook

 

პარტნიორები